نمایش مختصر - سامانه کتابخانه دیجیتال جامعة المصطفی العالمیة
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
فقه ( ۱۸ )
کلام ( ۱۴ )
سیاسی ( ۱۰ )
حدیث ( ۱۰ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۹۸ رکورد از ۱۹۶۱۲۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :صفیر حیات
شماره راهنما :‭HM ‮حیات‬ ‮صفیر‬‬
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :راه فردا
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز : مجتمع آموزش عالی امام خمینی
2.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
شماره راهنما :‭PIR۲۸۲۷‬
پدیدآور :دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، مرکز آموزش زبان فارسی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی [پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
3.
پیایند فارسی
عنوان :نامه جامعه
شماره راهنما :‭BP۱/۲‬
پدیدآور :جامعه الزهرا (س)
تاریخ نشر :۱۳۷۹
ناشر :جامعه الزهرا (س)
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
4.
پیایند فارسی
عنوان :چ‍ک‍ی‍ده‌ ت‍ازه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ای‍ران‌
شماره راهنما :‭Z۷۴۰۳‬
پدیدآور :مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(پژوهشکده)
تاریخ نشر :۱۳۷۲
ناشر :م‍رک‍ز اطلاعات و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ایران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
5.
پیایند فارسی
عنوان :چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
شماره راهنما :‭۹‮الف‬/Z۵۰۵۵‍‬
پدیدآور :مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(پژوهشکده)
تاریخ نشر :۱۳۷۲
ناشر :مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
6.
پیایند فارسی
عنوان :چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ ای‍ران‍ی‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور
شماره راهنما :‭۱۲۵۲۰‬
پدیدآور :ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
7.
پیایند فارسی
عنوان :سفیر نور
شماره راهنما :‭BP۲۳۲‍‬
پدیدآور :مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس. معاونت پژوهش
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس ، معاونت پژوهش
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی [پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
8.
پیایند فارسی
عنوان :با معارف اسلامی آشنا شویم
شماره راهنما :‭BP۷/۷‬
پدیدآور :حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر :۱۳۶۱
ناشر :حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
9.
پیایند فارسی
عنوان :سخن تاریخ
شماره راهنما :‭DS۳۵/۵‬
پدیدآور :‏‫مدرسه عالی امام خمینی (ره). معاونت پژوهش، صاحب امتیاز
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :مدرسه عالی امام خمینی، معاونت پژوهش
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
10.
پیایند فارسی
عنوان :پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
شماره راهنما :‭BP۶۵/۳‬
پدیدآور :حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
11.
پیایند فارسی
عنوان :علوم الحدیث
شماره راهنما :‭۸ع/BP۱۰۹‍‬
پدیدآور :کلیه علوم الحدیث
تاریخ نشر :۱۴۱۸ ق. - = ۱۳۷۶
ناشر :کلیة علوم الحدیث
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
12.
پیایند فارسی
عنوان :علوم سیاسی، فصلنامه
شماره راهنما :‭BP۲۳۱‍‬
پدیدآور :‏‫موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع)
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :موسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
13.
پیایند فارسی
عنوان :ف‍ق‍ه‌
شماره راهنما :‭BP۱۴۷/۵‍‬
پدیدآور :حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر :۱۳۷۳
ناشر :ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍یغ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
14.
پیایند فارسی
عنوان :ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌
شماره راهنما :‭PIR۲۵۹۵‬
پدیدآور :فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تاریخ نشر :دوره جدید: ۱۳۷۴
ناشر :ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌]
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
15.
پیایند فارسی
عنوان :قرآن‌پژوهی خاور‌شناسان
شماره راهنما :‭BP۶۵/۳‬
تاریخ نشر :۱۴۲۹ق. - = ۱۳۸۶
ناشر :پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
16.
پیایند فارسی
عنوان :ف‍ق‍ه‌
شماره راهنما :‭BP۱۴۷/۵‍‬
پدیدآور :حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر :۱۳۷۳
ناشر :ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍یغ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
17.
پیایند فارسی
عنوان :ان‍دی‍ش‍ه‌، ب‍ول‍ت‍ن‌
شماره راهنما :‭۸ع/BP۱۱/۵‍‬
پدیدآور :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. مرکز فرهنگی
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، مرکز فرهنگی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز :مجتمع آموزش عالی اصفهان – واحد خواهران
18.
پیایند فارسی
عنوان :رسالة الثقلین
شماره راهنما :‭BP۱/۱‍‬
پدیدآور :‏‫مجمع جهانی اهل بیت (ع)
تاریخ نشر :۱۴۱۳ ق. - = ۱۹۹۲ م. - = ۱۳۷۱
ناشر :المجمع العالمی لاهل البیت (ع)
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز : نمایندگی جامعه المصطفی تبریز
19.
پیایند فارسی
عنوان :رسالة الثقلین
شماره راهنما :‭BP۱/۱‍‬
پدیدآور :‏‫مجمع جهانی اهل بیت (ع)
تاریخ نشر :۱۴۱۳ ق. - = ۱۹۹۲ م. - = ۱۳۷۱
ناشر :المجمع العالمی لاهل البیت (ع)
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند: مجله]
مرکز : نمایندگی جامعه المصطفی تبریز
20.
پیایند فارسی
عنوان :الحوار الفکری و السیاسی
شماره راهنما :‭D۴۴۳‍‬
پدیدآور :المرکز الاسلامی للابحاث السیاسیه
تاریخ نشر :۱۹۸۶م.=۱۴۰۶ق.=۱۳۶۵
ناشر :المرکز الاسلامی للابحاث السیاسیه
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی [پیایند: مجله]
مرکز : نمایندگی جامعه المصطفی تبریز
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو